រៀល កម្ពុជា
1US$: KHR 4015 4022
បាត ថៃឡង់
1US$: THB 31.48 31.55
ដុង វៀតណាម
1US$: VND 22,720 22,800
ដុល្លារ ហុងកុង
1US$: HKD 7.75 7.87
យ៉េន ជប៉ុន
100JPY: US$ 0.905 0.910
ដុល្លារ សឹង្ហបុរី
10SGD: US$ 7.58 7.63
រីងហ្គីត ម៉ាឡេស៊ី
10MYR: US$ 2.55 2.57
09 - February - 2018