ផោន អង់គ្លេស
1GBP: US$ 1.405 1.410
យូរ៉ូ អឺរ៉ុប
1EUR: US$ 1.240 1.245
ហ្វ្រង់​ ស្វីស
1CHF: US$ 0.905 0.910
ដុល្លារ អូស្ត្រាលី
1AUD: US$ 0.787 0.792
ដុល្លារ កាណាដា
1CAD: US$ 0.800 0.805
មាស គីឡូ
1CHI: US$ 160.5 161.5
09 - February - 2018